Voorwaarden

Net als bij u thuis zijn er ook regels van de overheid. Bij het opstellen van de voorwaarden is hiermee rekening gehouden.Toch veranderen deze regels of er komen nieuwe regels, waar u en ‘De Zandberg’ zich aan moeten houden.’De Zandberg’ zal u hiervan zoveel mogelijk (schriftelijk en/of via de website) op de hoogte houden. Heeft u na het doorlezen van alle informatie nog vragen, vraagt u dan om een toelichting. Wij staan u graag te woord.

Overal waar “hij” wordt gebruikt, kan ook “zij” worden bedoeld.

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. groepsaccommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen,en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
 2. ondernemer: het bedrijf, die de groepsaccommodatie aan de contractant ter beschikking stelt;
 3. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
 4. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie te verblijven;
 5. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
 6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat wel en niet in de prijs inbegrepen is;
 7. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
 8. informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de groepsaccommodatie, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 9. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep ter beschikking het overeengekomen groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend.
 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat de groepsleden de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.
 5. De ondernemer gaat ervan uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Na reservering ontvangt de contractant een schriftelijke bevestiging in tweevoud. Na controle op correctheid van gegevens dient een ondertekend exemplaar aan de ondernemer te worden terug gestuurd.
 3. De betalingstermijnen, tenzij anders overeengekomen, zijn als volgt opgesteld. De aanbetaling zijnde € 250,– van de totale overeengekomen kosten dient binnen 2 weken na reservering te worden voldaan. De restant betaling dient uiterlijk 2 weken voor aankomst te zijn voldaan.
 4. De borgsom wordt door ondernemer via de bank terug gestort aan contractant minus eventuele openstaande posten. Dit zal uiterlijk binnen 2 werkdagen geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na een schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 6. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 7. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

 1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt: – bij annulering tot zes maanden voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs; – bij annulering tot vier maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs: – bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs; – bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs; – bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij een annulering van de overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient de vergoeding na aftrek van administratiekosten naar evenredigheid gerestitueerd te worden indien de groepsaccommodatie door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de groepsaccommodatie door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
 3. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is aan te raden. Hiervoor dient contractant zelf zorg voor te dragen.

Artikel 7: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant

De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  • Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
  • Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederven;
  • Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt;
 2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 3. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
 4. Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen.
 5. De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving

 1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld.
 2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hen bezoeken en/of bij hem verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.
 3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele persoonlijke letsels welke voortvloeien uit het gebruik van de accommodatie.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
 5. Indien het gehuurde groepsverblijf buiten de schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien het tenietgaan van de groepsaccommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de groepsaccommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen.
 6. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.

Artikel 13: Gebruik/Vertrek accommodatie

 1. De groepsaccommodatie dient bij vertrek veegschoon achtergelaten te worden. De toiletten, wastafels en keuken dienen schoon te zijn.
 2. De keuken is ingericht voor zelfverzorging.
 3. Elk bed is voorzien van een matras met hoeslaken en kussen met kussensloop. U dient zelf te zorgen voor een slaapzak of dekbed.
 4. Roken is binnen niet toegestaan.
 5. Huisdieren niet toegestaan.

De Zandberg
Bergsteeg 7a
5964 NJ , Meterik

Open het adres in Google Maps

Routebeschrijving
Ontwerp & ontwikkeling: Mindworkz